Kastamonu Üniversitesi
Kastamonu Eğitim
Dergisi
missing image file
Kastamonu University
Kastamonu Education
Journal
Mayıs 2013 Cilt:21 No:2 ISSN 1300-8811 May 2013 Vol:21 No:2
İÇİNDEKİLER
Makale Başlığı
Yazar(lar)
Syf
Altıncı Sınıf Öğrencilerinin Somut Kültürel Mirasa Yönelik Görüşleri
Cemil Cahit YEŞİLBURSA 405
Genellenebilirlik Kuramı ve Lojistik Regresyona Dayalı Hesaplanan Puanlayıcılar Arası Tutarlığın Karşılaştırılması Derya ÇAKICI ESER,
Selahattin GELBAL
421
Sınıf Öğretmenlerinin “Öğretmen” Kavramına İlişkin Metaforlarının Tespit Edilmesi Durmuş EKİZ,
Zehra KOÇYİĞİT
439
Dumlupınar Üniversitesi Hemşirelik Bölümü Son Sınıf Öğrencilerinin Yaşam Boyu Öğrenme Davranışlarının Belirlenmesi Sultan GÜÇLÜ,
Nalan BOSTAN,
Ruhi Selçuk TABAK
459
Öğrencilerin Problem Çözme Sürecinde Anlam Bilgisini Kullanma Düzeyleri

Burçin GÖKKURT,
Yasin SOYLU

469
Fen ve Teknoloji Dersinde Verilen Ödevlere Yönelik İlköğretim II. Kademe Öğrencilerinin Sınıf Düzeyleri ve Cinsiyete Göre Görüşlerinin Değerlendirilmesi

Esra BENLİ,
Mustafa SARIKAYA

489
PISA 2003 Verilerine Göre Matematik Okuryazarlığının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi: Türkiye ve Hong Kong-Çin Modelleri

Gözde AKYÜZ,
Kezban SATICI

503
Ortaöğretim Dokuzuncu Sınıf Öğrencilerinin Nem Kavramıyla İlgili Yanılgılarını Gidermede Kavramsal Değişim Yaklaşımının Etkililiği

Yavuz AKBAŞ,
Abdulkadir UZUNÖZ

523
XVI. Yüzyılın İkinci Yarısında Bozok Sancağında Kullanılan Erkek Şahıs İsimleri

Rafet METİN

543
Öğretmen Adayları ve Öğretmenlerin Demokratik Tutumlarının Çesitli Değişkenler Açısından İncelenmesi

Kadir KARATEKİN,
Zihni MEREY,
Zafer KUŞ

561
Öğretmenlerin İş Motivasyonlarının Farklı Değişkenler Açısından İncelenmesi

Ergün RECEPOĞLU

575
Engelli Çocuğa Sahip Ebeveynlerin Depresyon Düzeylerinin İncelenmesi

Havva KAÇAN SOFTA

589
Anadolu Teknik ve Teknik Liselerdeki Bilişim Teknolojileri Alanı Öğrencilerinin Staj Yaptıkları İşyerlerinde Mesleki Beklentilerinin Karşılanma Düzeyi

Melih ENGİN,
Erkan ÇALIŞKAN,
Ömür UYSAL

601
Okul Öncesi Eğitim Programının Matematik Uygulama Sürecinden Yansımalar

Adnan BAKİ,
Mihriban HACISALİHOĞLU KARADENİZ

619
Sosyal Bilgiler Dersinde Deney Kullanımının Akademik Başarıya Etkisi

Ufuk KARAKUŞ,
Deniz TONGA

637
Türkçe ve Edebiyat Öğretmenlerinin Ölçme ve Değerlendirme Araçları Hakkında Bilgi Düzeyleri Ahmet BENZER,
Esma ELDEM
649
Sınıf Öğretmeni Adaylarının TPAB’lerine İlişkin Algılarının Çeşitli Değişkenlere Göre İncelenmesi: Mersin Üniversitesi Örneği

Gamze YAVUZ-KONOKMAN,
Tuğba YANPAR-YELKEN, Hatice SANCAR-TOKMAK

665
Türk Milletler Birliği: Türkistan Tarihi Bir Tarihçilik Analizi Кanat BAZARBAEV 685
Tarih Öğretiminde Gazete Kullanımının Çok Perspektifliğe Etkisi

İbrahim YAHŞİ,
Hamza KELEŞ

693
Bilimin Doğası Ölçeğinin Geliştirilmesi

Sinan ÖZGELEN

711
Çoklu Zeka Alanlarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi

Emel OKUR,
Şükran YALÇIN-ÖZDİLEK, Burçin SEZER

737

Istatistiğe Yönelik Öz-Yeterlik Ölçeğinin Geliştirilmesi Oktay MERCİMEK,
Murat PEKTAŞ

759

Kadınların Spora Olan İlgilerinin İncelenmesi

Gonca KORUCU AYTAN

777

Öğrenme Stillerinin Duygusal Zekâ Üzerine Etkisinin İncelenmesi

Serap EMİR,
Ayşin KAPLAN SAYI

791

Benzeşimlerle Öğretim Modelinin 9. Sınıf Öğrencilerinin Kimyasal Bağlar Konusundaki Kavramsal Anlamaları Üzerine Etkisi

Duygu KILIÇ,
Hüseyin AKKUŞ,
Hakkı KADAYIFÇI,
Basri ATASOY

805

Yazım Kuralları ve Yayın İlkesi.................................................................. 823