Kastamonu Üniversitesi
Kastamonu Eğitim
Dergisi
missing image file
Kastamonu University
Kastamonu Education
Journal
Ocak 2013 Cilt:21 No:1 ISSN 1300-8811 January 2013 Vol:21 No:1
İÇİNDEKİLER
Makale Başlığı
Yazar(lar)
Syf
Küreselleşen Dünyada ve Türkiye’de Çocukluğun Durumu
E.Nihal (AHİOĞLU)LİNDBERG 1
Etkili İletişim: Anlatabilmek ve Anlayabilmek Aysel UZUNTAŞ 11
İlkokuma Yazma Öğretimine Doğrudan Bitişik Yazı İle Başlayan İlköğretim 5. Sınıf Öğrencilerinin Bitişik Yazı Örneklerindeki Genel Hatalar Sayit UYSAL 31
Eğitim Fakültesi Müzik Eğitimi Anabilim Dalı “Bireysel Çalgı” Dersi Hedeflerinin Gerçekleşme Düzeylerine İlişkin 3. ve 4. Sınıf Öğrencilerinin Görüşleri Açısından Bir Değerlendirme Efe AKBULUT 57
“Topluma Hizmet Uygulamaları Dersi” ve “MEB Mobil Anaokulu Projesi”nin Birlikte Yürütülmesi İle Çocukların Gelişimlerinin Desteklenmesi: Peçenek Köyü Örneği

Gelengül HAKTANIR,
Ege AKGÜN,
Gökçe KARAMAN,
Gökhan DUMAN

69
Philosophical Foundations Of Education And A Review Of Police Education And Training In Turkey Vedat KARĞIN 83
Lise Son Sınıf Öğrencilerinin Mesleğe Karar Verme Öz-Yeterliliklerini Yordamada Umut Ve Kontrol Odağının Rolü

Serkan Volkan SARI,

Mustafa ŞAHİN

97
İlk ve Ortaöğretim Öğretmenlerinin Öğrenmeyi Olumsuz Etkileyen Öğrenci Sorunlarına İlişkin Bilgi Düzeyleri Ve Çözüm Önerileri Ayşe AYPAY 111
A Longitudinal Study Of Effects Of European Language Portfolio On Reading Skill

Ali GÖKSU,

Bilal GENÇ

131
Ergenlerin Benlik Algılarının Yordayıcıları Olarak: Akademik Öz-Yeterlik İnancı ve Akademik Başarı

Fatma ALTUN,

Hikmet YAZICI

145
Sosyal Bilgiler ve Sınıf Öğretmeni Adaylarının Sosyal Bilgiler ve Matematik Derslerinin İlişkilendirilmesine Yönelik Görüşleri

Elif ALADAĞ,

Nihan ŞAHİNKAYA

157
Ortaöğretim Öğrencilerinin İnternet Kavramına İlişkin Algılarının Değerlendirilmesi: Bir Metafor Analizi Çalışması

Şemsettin ŞAHİN,

Meltem Huri BATURAY

177
Grupla Psikolojik Danışma Sürecinde Sonlandırma Evresi

Elif EMİR ÖKSÜZ,
Nilüfer VOLTAN-ACAR

193
Yeni Ortaöğretim Matematik Dersi Öğretim Programının Ölçme Değerlendirme Boyutu İle İlgili Öğretmen Görüşleri

Meral CANSIZ AKTA,
Adnan BAKİ

203
Biyoloji Dersi Öğrenme Ortamı Ölçeği (BDÖOÖ): Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması

Selâmi YEŞİLYURT,
Şeyda GÜL,
Hilal KOCA

223
Toplama-Çıkarma İşlemleri İle Kümelerle Yapılan Birleşim-Fark İşlemlerini Andiran Görsel Kullanımı

Ömer Faruk ÇETİN,
Arif DANE,
M. Faysal AKIN

237
Müzik Öğretmeni Adaylarının Müzik Öğretmenliğine Yönelik Tutumları İle Benlik Saygıları Arasındaki İlişki Duygu PİJİ KÜÇÜK 257
Enerjinin Etkin Kullanımı ve Teknolojik Kirlilik Farkındalık Ölçeği

Emel OKUR,
Şükran YALÇIN-ÖZDİLEK

271
Analysis Of Study Habits And Learning Styles In University Students Sabahattin DENİZ 287
İlköğretim 8. Sınıf Fen ve Teknoloji Dersi 2008 Yılı Öğretim Programının Öğretmen Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi (Van İli Örneği

Mehmet KARAŞAHİN,
Paşa YALÇIN

303
Öğrencilerin Bağımsız Dağılım ile İlgili Bilgi Düzeyleri ve Modelle Anlatımın Bilgi Düzeylerine Etkisi

Canan LAÇİN-ŞİMŞEK,
Ayla KARATAŞ

321
İlköğretim 5 ve 7. Sinif Öğrencilerinin Çokgenleri Siniflandirma Stratejileri

Elif TÜRNÜKLÜ,

Mürüvvet BERKÜN

337

Amasya’da Nüfusun Eğitim Durumu Asım ÇOBAN

357

Fizik Öğretmenlerinin Bağlam Temelli Fizik Problemleriyle İlgili Algılamalarının İncelenmesi Mehmet Altan KURNAZ

375

Öz-Eleştiri ve Mutluluk

Tayfun DOĞAN,
Fatma SAPMAZ,
Nesrin AKINCI ÇÖTOK

391

Yazım Kuralları ve Yayın İlkesi................................................................................................. 401