Kastamonu Üniversitesi
Kastamonu Eğitim
Dergisi
missing image file
Kastamonu University
Kastamonu Education
Journal
Eylül 2012 Cilt:20 No:3 ISSN 1300-8811 September 2012 Vol:20 No:3
İÇİNDEKİLER
Makale Başlığı
Yazar(lar)
Syf
Öğretmen Eğitiminde Yaratıcılık Ve İnovasyon
Mustafa ÖZMUSUL 731
İlköğretim Öğretmenlerinin Demokrasi Eğitimi ve Okul Meclisleri Projesi’ne Yönelik Görüşleri (Çanakkale İli Örneği) Salih Zeki GENÇ,
Fatih GÜNER
747
Bir Örnek Olay İncelemesi: Sosyo-Kültürel Teori Bağlamında Geleceğe Yönelik Hedefler ve Öz-Düzenleme Ebru AYLAR 767
Zihinsel Engelli Çocukların Annelerinin Çocuk Yetiştirme Tutumları İle Normal Gelişim Gösteren Çocukların Zihinsel Engelli Kardeşlerine Yönelik Davranışları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi Nazan ÜNAL,
Gülen BARAN
783
Yabancı Dil Öğretmen Adaylarının Mesleki Yeterlikler Açısından Kendilerini Geliştirme İsteklerinin Belirlenmesi

Gülşah KÜLEKÇİ

793
Öğretmen Adaylarının Mesleki Yönelimi, Kariyer Geliştirme Arzuları Ve Kariyer Seçim Memnuniyeti Altay EREN 807
Öznel İyi Oluşu Açıklamada Umut ve Yaşamda Anlamın Mustafa ŞAHİN, Betül AYDIN,
Serkan Volkan SARI,
Sezen KAYA, Havva PALA
827
Kırsalda Matematik Eğitiminde Çoklu Zeka Uygulamaları Serap ÇALIŞKAN,
Kürşat YENİLMEZ
837
Kaos Kuramı: Yönetim ve Eğitimdeki Yansımaları Abbas ERTÜRK 849
Fizik Öğretmenlerinin 2010-2011 Öğretim Döneminde İlk Defa Uygulanan 11. Sınıf Fizik Dersi Müfredatına Bakışı Özlem SADİ,
Murat YILDIZ
869
Arcs Motivasyon Modelinin Vücudumuzdaki Sistemeler Ünitesinde Akademik Başarı ve Öğrenmenin Kalıcılığına Etkisi Ekrem CENGİZ,
Ali ASLAN
883
Matematik Öğretmeni Adaylarının Bilgisayar
Destekli Öğretim Hakkındaki Görüşleri:
Türevin Uygulamaları Örneği
Türkan Berrin KAĞIZMANLI,
Enver TATAR
897
Ortaöğretim Okullarındaki Devamsızlık
Nedenlerine İlişkin Öğrenci Görüşleri
Necmi GÖKYER 913
Uzman Bakışıyla Öğretmen Adaylarının
Eğitimsel Yazılım Değerlendirme Süreci
Üzerine Bir Araştırma
Lütfi İNCİKABI,
Hatice SANCAR-TOKMAK
939
Profesyonel Ses Nalân YİĞİT 955
Türkçe Öğretmeni Adaylarının Hazırladığı
Soruların Yeniden Yapılandırılan Bloom
Taksonomisine Göre Değerlendirilmesi
Bircan EYÜP 965
İlköğretim Türkçe Ders Kitaplarında Yer Alan
Metinlerin Eleştirel Düşünme Eğitimine
Uygunluğu
Nuran BAŞOĞLU,
Betül MUTLU
983
Okul Duvarlarındaki Görsellerin Tarih Öğretimi
Açısından İncelenmesi
Mehmet Suat BAL,
Süleyman YİĞİTTİR
999
Trt Çocuk Dergisi’nin Yapısal Özellikler
Bakımından Değerlendirilmesi
Gökçe DEMİRYÜREK 1017
Sosyal Bilimler Lisesi Öğrencilerinin Coğrafya
Dersinin Öğretimine Yönelik Görüşleri
Fatih AYDIN 1035
Müzikal İfade Eğitimine Bir Pencere: Çalgı
Müziğinde Vokal İzler
Hasan Hakan OKAY 1051
Öğretim Üyeleri Bakış Açısıyla Lisansüstü Eğitiminin yaşam Alanına Yansımaları (Eğitim Bilimleri Örneklemi) Tuncay DİLCİ,
Mehmet GÜROL

1073

Yazım Kuralları ve Yayın İlkesi.................................................................. 1091