Kastamonu Üniversitesi
Kastamonu Eğitim
Dergisi
missing image file
Kastamonu University
Kastamonu Education
Journal
Mayıs 2012 Cilt:20 No:2 ISSN 1300-8811 May 2012 Vol:20 No:2
İÇİNDEKİLER
Makale Başlığı
Yazar(lar)
Syf
Ülkelerin Çevre Eğitimine Etki Eden Faktörlerinin Değerlendirilmesi Hüseyin ARTUN
Hasan BAKIRCI
365
Okul Yöneticilerinin Kullandıkları Güç Kaynakları İle Öğretmenlerin İş Doyumu Arasındaki İlişki Kürşad YILMAZ,
Yahya ALTINKURT
385
Öğretmen Adaylarının Çevre Sorunlarına Yönelik Tutumları: Türkiye Örneği Nurettin ÖZGEN 403
İlköğretim Okullarında Görev Yapmakta Olan Öğretmenlerin Üstün Yetenek Kavramı Hakkındaki Görüşleri İbrahim AKAR,
Şeyma ŞENGİL AKAR
423
Sınıf Öğretmenlerinin İlköğretim Okul Yöneticilerinin Yönetim Süreçlerine İlişkin Yönetici Davranışlarını Demokratik Olarak Algılama Düzeylerinin Değerlendirilmesi Selda POLAT,
Zuhal KÜÇÜK
437
İlköğretim Öğrencilerinin Bilişsel Stil, Cinsiyet Ve Orantısal Düşünme Seviyelerine Göre Orantı İlişkili Problem Çözme Başarıları Ali Rıza KÜPCÜ,
Ahmet Şükrü ÖZDEMİR
451
İlköğretim Dördüncü Sınıf Öğrencilerinin Empatik Beceri Düzeyleri İle Algıladıkları Anne Baba Tutumlarının İncelenmesii Ceren Nilgün ÇETİN,
Abide GÜNGÖR AYTAR
473
İlköğretim Okulu Öğretmenlerinin Psikolojik Dayanıklılık Düzeylerinin İncelenmesi Ferudun SEZGİN 489
İlköğretim Okul Müdürlerinin Davranışlarının Etik İlkelere Uygunluğu Çetin ERDOĞAN 503
Öğretmen Adaylarının Bilişsel Alanla İlgili Sınama Durumu Soruları Yazma Yeterliklerinin Değerlendirilmes Etem YEŞİLYURT 519
Öğretmenlik Programlarına Özel Yetenek Sınavları İle Öğrenci Seçiminde Karşılaşılan Sorunlar Ve Çözüm Önerileri Hakan Yavuz ATAR,
Mehmet YILMAZ
531
Okul Öncesi Eğitimde Teknolojik Araç-Gereç Kullanımına Yönelik Tutum Ölçeği Geliştirilmesi Suat KOL 543
İlköğretim Okullarında Görev Yapan Öğretmenlerin Görüşlerine Göre Okul Müdürlerinin Çatışma Yönetimi Yaklaşımlarının İncelenmesi H. İsmail ARSLANTAŞ,
Metin ÖZKAN
555
Öğretmen Adaylarının Matematiksel Tümevarım Yoluyla İspat Becerileri ve Matematiksel İspat Hakkındaki Görüşleri Gürsel GÜLER,
Ramazan DİKİCİ
571
İlköğretim Matematik Öğretmen Adaylarının Dinamik Matematik Yazılımı İle Üç Boyutlu Cisim Problemlerini Çözme Süreçleri Avni YILDIZ,
Serdal BALTACI,
Muharrem AKTÜMEN
591
Ülkemizde Sosyal Bilgiler Öğretiminin Genel Amaçlarına Karşılaştırmalı Bir Bakış Mehmet AKPINAR,
Selahattin KAYMAKCI
605
Okul Öncesi Dönemdeki Zihinsel Yetersizliği Olan Ve Olmayan Çocukların Sosyal Becerileri Ve Problem Davranışlarının Karşılaştırılması Tuğba AYKIR,
İlknur ÇİFCİ TEKİNARSLAN
627
Türkçede Ek Fiil (İ-) Üzerine Düşünceler Erol TOPAL 649
Matematik Öğretmen Adaylarının Tek Değişkenli Fonksiyonlarda Limit Kavram Bilgilerini Kullanarak Yürüttükleri Bazı Genelleme Ve Soyutlamalar Abdullah Çağrı BİBER,
Ziya ARGUN
655
Tarih Öğretiminin İyileştirilmesi Yolunda Alternatif Bir Yöntem: Sözlü Tarih Aslı AVCI AKÇALI,
Erdal ASLAN
669
Mantık ve Felsefe Eğitiminin Bosna-Hersek’teki Tarihsel Gelişimi Deniz KUNDAKÇI 689
Türkiye’de Viyolonsel Alanında Yapılmış Yüksek Lisans, Doktora Ve Sanatta Yeterlilik Tezleri Şebnem Yıldırım ORHAN

701

Das Wesen Der Synchronisationsforschung Tahsin AKTAŞ,
Muhammet KOÇAK
717
Yazım Kuralları ve Yayın İlkesi...................................................................................... 727